Algemene info juridisch

Algemeen

De Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand HospiPlus, afgekort VMOB HospiPlus, is een verzekeringsonderneming, toegelaten door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (hierna CDZ) bij beslissing van 23 november 2011 om ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen aan te bieden, alsook om, op bijkomende wijze, risico’s te dekken die behoren tot de hulpverlening zoals bedoeld in tak 18 van bijlage 1 van voornoemd koninklijk besluit. De CDZ kende aan de VMOB HospiPlus het identificatienummer 250/01 toe.

De maatschappelijke zetel van de VMOB HospiPlus is gevestigd te 9300 Aalst, Statieplein 12 en haar ondernemingsnummer is BE0471.458.404. Zij heeft een burgerlijk karakter en streeft geen winstoogmerk na.

De VMOB HospiPlus werkt samen met 2 verzekeringsagenten, met name het:

  • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Hoogstratenplein 1, ondernemingsnummer BE0411.735.801, erkenningsnummer CDZ 2006;
  • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL), met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Statieplein 12, ondernemingsnummer BE0418.999.418, erkenningsnummer CDZ 2007.

Assurmifid regelgeving

De VMOB HospiPlus is onderworpen aan de AssurMiFID regelgeving. In dat kader kunt u hier de volgende documenten raadplegen:

Klachtenregeling

Elke klacht over een verzekeringsovereenkomst of de uitvoering ervan, kan schriftelijk worden overgemaakt aan:

VMOB HospiPlus
Statieplein 12
9300 Aalst
klachten@hospiplus.be

Mocht je niet tevreden zijn over de wijze waarop de VMOB HospiPlus jouw klacht heeft beantwoord, dan kan je je wenden tot de:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
info@ombudsman-insurance.be

Het indienen van een klacht ontneemt je niet de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Solvabiliteit