Waarborgen en vrijstelling

Waarvoor ben ik gedekt?

De dekking hangt af van de door jou gekozen verzekering!

De kostendekkende verzekeringen HospiPlan en HospiPlus dekken de werkelijke kosten verbonden aan:

 • hospitalisatie (HospiPlan=ereloonsupplementen tot 100 %, HospiPlus=ereloonsupplementen tot 200 %), en
 • ambulante zorgen en geneesmiddelen voorafgaand en volgend op een hospitalisatie (HospiPlan=forfaitair, HospiPlus=werkelijk ingediende kosten).

De aanvullende waarborg AmbuPlan en AmbuPlus dekt de kosten van ambulante zorgen en geneesmiddelen die rechtstreeks verband houden met een ernstige ziekte en die aanleiding geven tot een wettelijke tegemoetkoming.

De forfaitaire verzekering HospiForfait kent in geval van hospitalisatie een dagvergoeding toe van € 50, € 25 of € 12,25. De hoogte van de dagvergoeding hangt af van de gekozen formule. De dagvergoeding wordt toegekend ongeacht het bedrag van de ziekenhuisfactuur.

De wachtverzekering HospiContinu komt tegemoet in de kosten van hospitalisatie en garandeert in geval van verlies van de voordelen van een groepshospitalisatieverzekering via de werkgever, een overstap naar de kostendekkende verzekeringen HospiPlan of HospiPlus zonder bijkomende medische formaliteiten, nieuwe beperkingen of wachttijd. Daarenboven voorziet HospiContinu in geval van hospitalisatie ook in een dagvergoeding van maximum 10 euro.

De verzekering MaxiPlan komt tegemoet in de kosten van ambulante tandzorgen, orthodontische behandelingen en hoorapparaten. MaxiPlan komt eveneens tussen in de remgelden, de kosten van anticonceptiemiddelen en kent een geboorteforfait toe.

De verzekering TandPlus komt tussen in de kosten van wettelijke remgelden bij de tandarts, kosten van implantaten, kronen, stiften, protheses, bruggen en tandextracties waarvoor de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomst alsook de kosten van een orthodontiebehandeling.

Is er een tussenkomst bij daghospitalisatie?

Als het ziekenhuis jou een verblijfskost aanrekent onder de vorm van een miniforfait, een maxiforfait, een forfait gipskamer, een forfait heelkundige dienst, een dagziekenhuisforfait groep 1 tot en met 7 of een forfait chronische pijn komt jouw daghospitalisatie voor onze hospitalisatieverzekeringen in aanmerking voor een tussenkomst.

Het aanrekenen van een verblijfskost is afhankelijk van de ‘techniciteit’ van de ingreep die de arts uitvoert. Het maken van een kamerkeuze of het ondertekenen van een opnameverklaring bij de opname in het ziekenhuis betekent dus niet altijd dat je ook een verblijfskost zal worden aangerekend.

Wil je het zeker weten, vraag het dan best even na bij jouw behandelende arts.

TIP: kies voor een twee- of meerpersoonskamer en vermijd zo ereloonsupplementen!

Geniet ik van een tegemoetkoming voor de kosten verbonden aan voor- en nazorg?

De kostendekkende verzekeringen HospiPlan en HospiPlus voorzien een tegemoetkoming voor de kosten verbonden aan de ambulante zorgen en geneesmiddelen voorafgaand en volgend op een hospitalisatie.

HospiPlan voorziet een forfaitaire tussenkomst van 10 euro per verpleegdag in een eenpersoonskamer en een tussenkomst van 20 euro per verpleegdag in een twee- of meerpersoonskamer. Het maximum bedraagt 500 euro per verzekeringsjaar. De tussenkomst wordt automatisch uitbetaald samen met de opnamefactuur. Er hoeven dus geen bewijsstukken van de ambulante kosten overgemaakt te worden.

HospiPlus vergoedt jouw werkelijke medische kosten  gedurende 60 dagen voor en 180 dagen na de hospitalisatie, tot een maximum van 500 euro per verzekeringsjaar. Hiervoor bezorg je ons het Schade-aangifteformulier, alsook de bewijsstukken van jouw kosten (doktersbriefjes, BVAC-attesten,…).

Indien je kiest voor een twee- of meerpersoonskamer is er een extra budget van max. € 500 voor de kinekosten.

Is de kamerkeuze belangrijk in geval van hospitalisatie?

Bij opname in het ziekenhuis kan je kiezen voor een één-, twee- of meerpersoonskamer. Je bent volledig vrij de kamer te kiezen waarnaar jouw voorkeur uitgaat, maar hou wel steeds rekening met de mogelijke dekkingslimieten van jouw persoonlijke polisvoorwaarden en vergeet niet dat artsen hoge ereloonsupplementen kunnen vragen in een éénpersoonskamer!

We zetten informatief een aantal dekkingslimieten voor jou op een rijtje:

HospiPlan:

 • de verblijfskosten worden vergoed tot maximum 60 euro per verpleegdag (bij een éénpersoonskamer liggen de verblijfskosten vaak hoger!);
 • de ereloonsupplementen worden vergoed tot maximum 100 % boven de wettelijke tussenkomst;
 • enkel bij een éénpersoonskamer is er een éénmalige vrijstelling van 125 euro per verzekeringsjaar;
 • zowel de vergoedbare als de niet-vergoedbare prothesen en implantaten worden vergoed tot 3.000 euro per verzekeringsjaar.

HospiPlus:

 • de verblijfskosten worden onbeperkt vergoed;
 • de ereloonsupplementen worden vergoed tot maximum 200 % boven de wettelijke tussenkomst;
 • enkel bij een éénpersoonskamer is er een éénmalige vrijstelling van 125 euro per verzekeringsjaar;
 • zowel de vergoedbare als de niet-vergoedbare prothesen en implantaten worden vergoed tot 6.000 euro per verzekeringsjaar.
 • Indien je toch kiest voor een twee- of meerpersoonskamer is er een extra budget van max. € 400 voor de kinekosten.
Is er sprake van een vrijstelling (= franchise)?

Je moet rekening houden met een vrijstelling als je kiest voor één van de kostendekkende verzekeringen HospiPlan of HospiPlus:

 • kies je voor een éénpersoonskamer, dan is er zowel bij HospiPlan als bij HospiPlus een éénmalige vrijstelling van € 125 per verzekeringsjaar;
 • bij een twee- of meerpersoonskamer is er geen vrijstelling!
Bepalen de HospiPlus verzekeringen uitsluitingen?

In elke HospiPlus verzekering worden er bepaalde kosten, ingrepen of behandelingen uitgesloten van dekking. Als je hierover meer informatie wenst, raden we je aan de polisvoorwaarden even na te lezen:

Is er een tussenkomst bij ziekenvervoer?

De kostendekkende verzekeringen HospiPlan en HospiPlus vergoeden de kosten van aangepast liggend vervoer met een ziekenwagen, bij opname en ontslag uit het ziekenhuis, en bij verplaatsing van het ene ziekenhuis naar het andere om medische redenen, en dit per verzekeringsjaar tot 125 euro bij HospiPlan en tot 250 euro bij HospiPlus.

De aanvullende waarborg AmbuPlan en AmbuPlus vergoedt in geval van een ernstige ziekte het medisch verantwoord vervoer door een ziekenwagen, een taxi, openbaar vervoer of eigen wagen, tot maximum 250 euro per verzekeringsjaar (tussenkomst voor privé-vervoer = 0,2 euro/km).

Is er een tussenkomst voorzien als ik bij mijn ziek kind wil overnachten in het ziekenhuis?

Onze beide kostendekkende verzekeringen HospiPlan en HospiPlus voorzien een tussenkomst: 

 • HospiPlan: de verblijfkosten van een ouder in de kamer van een kind jonger dan 19 jaar, van de begeleider van een gehandicapt persoon, van een afhankeijk persoon waneer de  begeleider wordt gehospitaliseerd (rooming-in), worden vergoed met een  maximum van 20 euro per dag en beperkt tot 14 dagen per verzekeringsjaar.
 • HospiPlus: de verblijfkosten van een ouder in de kamer van een kind jonger dan 19 jaar, van de begeleider van een gehandicapt persoon, van een afhankelijk persoon wanneer de begeleider wordt gehospitaliseerd (rooming-in) worden vergoed  met een maximum van 40 euro per dag en beperkt tot 14 dagen per verzekeringsjaar.
Is er een tussenkomst bij opname op een psychiatrische dienst?

Hospitalisatie op een dienst kinderneuropsychiatrie (K-dienst – 34), neuropsychiatrie (A-dienst – 37) of psychiatrie (T-dienst – 41) komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij HospiPlan is de tussenkomst vanaf 2023 beperkt tot 25.000 euro per verzekeringsjaar, bij HospiPlus onbeperkt per verzekeringsjaar, en bij HospiForfait wordt er een dagvergoeding uitbetaald gedurende maximum 30 dagen per verzekeringsjaar.

Is er een tussenkomst voor een zorgverblijf?

Onze beide kostendekkende verzekeringen HospiPlan en HospiPlus voorzien een tussenkomst: 

 • HospiPlan: de verblijfkosten in een zorgverblijf worden vergoed, met een maximum van 15 euro per dag en beperkt tot 28 dagen per verzekeringsjaar;
 • HospiPlus: de verblijfkosten in een zorgverblijf worden vergoed, met een maximum van 30 euro per dag en beperkt tot 28 dagen per verzekeringsjaar.